دايره لغات زبان انگلیسی
The Digestive System
intestines روده
bowels روده
guts دل و روده یا احشاء-معده- روده
constipation يبوست
diarrhea اسهال
bowel movement اجابت مزاج
gas هوا
fart باد روده
to fart دفع باد روده
to pass gas گاز دفع كردن
feces مدفوع excrement مدفوع
to defecate مدفوع كردن crap تفاله
 
saliva بزاق spit تف
to salivate بزاق ترشح کردن to spit - spat آب دهان انداختن
My stomach is grumbling. I'm hungry!
گرسنه
Please don't spit on the sidewalk.
لطفاً روی پیاده رو تف نکنید
to burp باد گلو
to belch باد گلو
to hiccup سكسكه
  to have the hiccups
سكسكه كردن
to digest گوارش  
indigestion سوءهاضمه  
to feel queasy حالت تهوع داشتن
nauseous تهوع  
heartburn سوزش معده  
  I've got an upset stomach.
معده ام ناراحت است
She's feeling nauseous.
(آن زن)حالت تهوع دارد
to vomit استفراغ کردن
to throw up - threw up
to barf استفراغ کردن
  I'm feeling sick. I think I'm going to throw up.
حالم بد است. فکر کنم الان است که بالا بیاورم!

liver
pancreas
esophagus
stomach
large intestine
small intestine
anus
rectum
كبد
لوزالمعده
مری
معده
روده بزرگ
روده كوچک
سوراخ مقعد-مقعد
راست روده