خانه > language_name لغت
Remerciements
تمرین language_name واژگان ، اصطلاحات ، حروف الفبا و اعداد باشد. محل مکان نما را روی تصویر یا متن آن را بشنوند تلفظ با صدای بلند.
dialog les salutations (احوال پرسی )
writingl'écriture (نوشتن)
timeles nombres (شماره )
bodyle corps (بدن)
clothesles vêtements (پوشاک)
foodla nourriture (مواد غذایی)
house les couleurs & les formes (رنگ و شکل)
diversdivers (گوناگون)
bikeles transports (ترابری)
timele temps (زمان)
globela géographie (جغرافیا)

خانه | تماس با ما | مشارکت/داوطلب | تنظیمات | کمک های مالی | حساب من