Testowanie Injuries
here
wound rana
injury rana
cut przecięcie (skaleczenie)
scratch zadrapanie
scab strup
bruise siniak
scar blizna
blister bąbel
pus ropa
injure ranić
to heal goić się

The body can normally heal itself.
Ciało może normalnie samo się uleczyć.

Don't worry. It's only a scratch.
Nie martw się. To tylko zadrapanie.

dressing opatrunek
gauze gaza
bandage bandaż
to bandage bandażować

The nurse bandaged the wound.
Pielęgniarka zabandażowała ranę.

swollen napuchnięty
inflammation zapalenie
bump guz
to swell puchnąć
to inflame mieć reakcję zapalną, mieć zapalenie
to irritate podrażnić

The chemical irritated my skin.
Środek chemiczny pordażnił moją skórę.

fracture złamanie
sprain zwichnięcie
dislocation przemieszczenie
fracture a bone złamać kość
break a bone

Jake broke his arm playing football.
Jake złąmał rękę grając w futbol.

How did you twist your ankle?
Jak skręciłeś kostkę?

After dislocating his shoulder, he managed to pop it back in.
Po przemieszczeniu barku, udało mu się go nastawić.

handicapped niepełnosprawny
cripple kaleka
artificial limb proteza
prosthesis
to limp utykać (kuleć)
clumsy niezgrabny
graceful pełen gracji
to trip potknąć się
to stumble potknąć się

She tripped on her untied shoelaces.
Potknęła się na niezawiązanym sznurowadle.

Chad stubbed his toe on the toilet.
Chad uderzył się w palec u nogi o toaletę.

He stumbled over a log and fell face down in the mud.
Potknął się o kłode i upadł na twarz w błoto.

Expressions

While exploring the woods he stumbled upon a cave.
Podczas poznawania lasu, natknął się na jaskinię.


Comparteix