Bài kiểm tra nghe The Bedroom - Continued
van gogh in arles bedroom
beddingbộ đồ giường
bedside table
bedspread ra trải giường
quilt may chăn
pillow case trường hợp gối
cozy adjective ấm cúng
comforter khuyên giải

Make the bed.
Làm giường.

The bed is unmade.
Giường là unmade.

bed sizes kích thước giường
twin đôi
queen nữ hoàng
full đầy đủ
king vua
sleep giấc ngủ
to sleep - slept ngủ - ngủ

Did you sleep well?
Bạn đã ngủ ngon?

I slept like a log.
Tôi ngủ như một khúc gỗ.

No, I really didn't sleep well. I tossed and turned in bed all night.
Không, tôi thực sự không ngủ được. Tôi tung và biến trên giường cả đêm. .

sleepiness buồn ngủ
sleepy buồn ngủ
drowsy mơ màng
to doze off để ngủ gật tắt

The medication made her drowsy.
Thuốc làm buồn ngủ của cô.

sleeping dog

He dozed off during the movie.
Ông ngủ gật trong phim.

She fell asleep at the wheel.
Cô ngủ thiếp đi khi đang lái xe.

I'm going to take a nap. Wake me up when something happens.
Tôi sẽ có một giấc ngủ ngắn. Đánh thức tôi dậy khi một cái gì đó sẽ xảy ra..

I need to rest some.
Tôi cần phải nghỉ ngơi một số

bedtime trước khi đi ngủ

When's your bedtime?
Khi là trước khi đi ngủ của bạn?

It's time to go to bed children.
Đó là thời gian để đi cho trẻ em ngủ.

dream
nightmare cơn ác mộng
daydream mơ tưởng
to dream để giấc mơ
to daydream mơ màng

I dreamed about you yesterday.
Tôi mơ thấy bạn ngày hôm qua.

She had a bad dream.
Cô đã có một giấc mơ xấu

He doesn't pay attention. He daydreams during the class.
Anh ta không chú ý. Ông mơ màng trong lớp.

insomnia mất ngủ
sleepwalker ngu gục

Let's stay up tonight and watch the meteor shower!
Hãy ở lại đêm nay và xem mưa sao băng!

an early riser dậy sớm
a later riser một riser sau

He's an early riser.
Anh ấy là một người dậy sớm.

I'm going to sleep in tomorrow.
Tôi sẽ ngủ trong ngày mai.

The alarm went off at 5 o'clock.
Báo động <U>vang lên</u> lúc 5 giờ.

Be sure to set your alarm for six in the morning.
Hãy chắc chắn để thiết lập báo thức của bạn cho sáu giờ sáng.


Chia sẻ