Exercicis auditius Body II- Supplementary
organ òrgan
tissue teixit
cell cèl·lula

muscle múscul
joint juntura, articulació
fat greix
flesh carn
cartilage cartílag
gland glàndula
brain
nerve nervi
spinal cord la medul·la espinal
mind ment
Expressions

You're always on my mind.
Sempre et tindré en ment.

paralysis paràlisi
to paralyze paralitzar

The spinal cord injury paralyzed him from the waist down.
La lesió de la medul·la espinal el paralitzà de la cintura cap avall.

heart
spleen melsa
blood pressure pressió arterial
pulse pols
heart rate la freqüència cardíaca
heartbeat batec del cor
to bleed
sagnar

I'm bleeding!
Sagno!

have high blood pressure
teniu pressió arterial alta

The nurse took his pulse and blood pressure.
La infermera li va prendre el pols i la pressió arterial..

breathing la respiració
breath alè
bronchial tubes bronquis
to breathe in aspirar
to inhale
to breathe out expirar
to exhale

Everyone breathe deeply. Breathe in.. Now breathe out..
Tothom respira profundament. Aspireu. Ara expireu ..

out of breath
sense alè

hold your breath
contingueu la respiració

mucous mucoses
phlegm
flegma
booger mocs

clear the throat
aclarir la gola

voice veu
vocal cords cordes vocals
hoarse ronc
laryngitis laringitis

He has a deep voice
/
He has a low voice.

She has a high-pitched voice.
Ella té una veu aguda.

She has laryngitis. She strained her voice singing high Cs.
Ella té laringitis. Va forçar massa la veu cantant dos aguts.

I lost my voice.
He perdut la veu.

Expressions

She has a frog in her throat.
Tinc un nus a la gola.??

bladder la bufeta, la veixiga
urine orina
to urinate orinar
to pee fer pipí

Dentistry Odontologia
molar molar
braces tirants

have a cavity filled
té una dent obturada

grind your teeth
cruixir les dents

extract a tooth
extreure una dentnull