Ακουστικό Παιχνίδι (ή Τεστ) Γνώσεων The 5 senses
Touch Αγγίξτε
to touch αγγίζετε
to feel αισθάνομαι
rough τραχύς
smooth ομαλή

My skin feels rough.
Το δέρμα μου αισθάνεται τραχύ.

numb μουδιασμένος
sensitive ευαίσθητος
to tingle τσούζει

My foot is asleep. I can't feel a thing.
Το πόδι μου είναι κοιμισμένος. Δεν μπορώ να νιώθω τίποτα.

My hands are tingling.
Τα χέρια μου είναι τσούξιμο.

Sight Θέαμα
to stare ατενίζω
to glance ματιά
to squint στραβισμός
to blink αναβοσβήνει
to wink καμμύω

It's not polite to stare.
Δεν είναι ευγενικό να κοιτάζεις.

Roger glanced at the mysterious woman.
Roger έριξε μια ματιά στο μυστηριώδη γυναίκα.

blind τυφλός
color blind αχρωματοψία
eyesight όραση
vision όραση
far-sighted διορατική
short-sighted κοντόφθαλμη

We were blinded by the intense light.
Ήμασταν τυφλωμένοι από το έντονο φως.

My vision is 20/20.
Το όραμά μου είναι 20/20.

About 8 percent of males are color blind.
Περίπου

She has really poor eye-sight. Without her glasses she can't see a thing .
Έχει πραγματικά κακή όραση. Χωρίς τα γυαλιά της που δεν μπορεί να δει τίποτα.

visible ορατός
invisible αόρατος
bright ευφυής
dim αμυδρός
light φως
dark σκοτάδι

The search party squinted in the bright sun.
Το κόμμα αναζήτηση squinted στο φωτεινό ήλιο.

Hearing Ακοή
deaf κουφός
deafness κώφωση
hard of hearing βαρήκοος
hearing-impaired ακοής

Grandpa is a little hard of hearing.
Ο παππούς είναι λίγο δύσκολο της ακοής.

His hearing is very acute
Ακοή του είναι πολύ οξεία

Expressions

I'm all ears. What did you want to tell me?
Είμαι όλος αυτιά. Τι ήθελες να μου πεις;

silent σιωπηλός
silence σιωπή
quiet ήσυχα
loud δυνατά
soft μαλακός
deafening εκκωφαντική
audible ακουστική

She can't bear silence.
Δεν μπορεί να αντέξει τη σιωπή.

Speak softly. We're in a library.
Μίλα απαλά. Είμαστε σε μια βιβλιοθήκη.

The sound of the explosion was deafening.
Ο ήχος της έκρηξης ήταν εκκωφαντική.

The radio was barely audible.
Το ραδιόφωνο ήταν μόλις το ακουστικό.

He's out of earshot. He won't be able to hear you.
Είναι εκτός της <u>ακοής.</u> Δεν θα είναι σε θέση να σας ακούσει.

Smell Μυρωδιά
odor οσμή
scent μυρωδιά
smell μυρωδιά
stink βρώμα
stench δυσωδία
fragrance ευωδιά
BO (body odor) BO (μυρωδιά του σώματος)
to smell μυρωδιά
to stink βρώμα

That smells wonderful.
Αυτό μυρίζει υπέροχα. <br>

That smells bad.
Αυτό μυρίζει άσχημα.

By itself, "smell" is negative.

You smell.
Μπορείτε μυρωδιά.

What's that smell?
Τι είναι αυτή η μυρωδιά;

That stinks.
Αυτό βρωμάει.

His socks are stinky.
Κάλτσες του είναι stinky.

The stench of the sewer drifted over to our table.
Η δυσωδία του οχετού παρασύρει πάνω στο τραπέζι μας.

People can usually identify the scent of their spouse.
Οι άνθρωποι μπορούν να εντοπίσουν συνήθως το άρωμα του συζύγου τους.

Taste Γεύση

Κοινοποιήστε