Exercicis auditius The City - Continued
downtown centre ciutat
suburbs la rodalia
countryside el camp
urban urbà
rural rural

neighborhood el barri
neighbor el veí

corner la cantonada
block l'illa de cases

Let's go to the bakery on the corner.
Anem a la fleca de la cantonada.

It's just around the corner.
és molt prop.

I saw the mysterious woman out of the corner of my eye.
Vaig veure la dona misteriosa de cua d'ull.

The restaurant is three blocks that way.
El restaurant és a tres quadres d'aquesta costat.

library la biblioteca
museum el museu

I checked out the complete works of Shakespeare at the library for some light weekend reading.
Vaig revisar les obres completes de Shakespeare a la biblioteca per un cap de setmana de lectura.???

mayor l'alcalde, el batlle
city hall la casa de la vila
post office l'oficina de correus
town square la plaça del poble
park el parc

Meet me at the town square at 5 o'clock.
Ens veiem a la plaça del poble a les 5.

stairwell l'escala
banister la barana

If you go up the stairs and turn right, you'll find the restroom.
Si puges les escales i gires a la dreta, trobaràs el bany.


null