Exercicis auditius The Family - Continued
relative parent
relationship la relació
parents els pares
generation la generació
ancestor l'avantpassat
descendant el descendent

We're related. He's my cousin.
Perquè som parents. Ell és el meu cosí.

How is your relationship with your mother?
Com és la teva relació amb ta mare?

my paternal grandfather
el meu avi patern

my maternal grandfather
el meu avi matern

stepfather el padastre
stepmother la madastra
step brother el mig germà, el germanastre
father-in-law sogre
mother-in-law sogra
stepson el fillastre
stepdaughter la fillastra
step sister la mig germana, la germanastra
son-in-law el gendre
daughter-in-law la nora, la jove

guardian el tutor
foster family la família d'acollida
orphan l'orfe
orphanage l'orfenat

We would like to adopt you. Are you up for it?
Ens agradaria d'adoptar-te. Estàs preparat per a això?

an adopted child
un nen adoptat


null