Exercicis auditius Marriage
married casat
single fadrí, solter
divorced divorciat
widow la vídua
widower el vidu

She married her high school sweetheart.
Es va casar amb la seva xicota de la secundària.

spouse el cònjuge
husband el marit
wife l'esposa

My wife is looking for me.
La meva dona m'està cercant.

fiance el nuvi
fiancee la núvia

Will you marry me?
Vols casar-te amb mi?

She is engaged to Christopher
és engatjada amb el Cristòfol.

We're going to get married in Las Vegas.
Ens casarem a Las Vegas.

The priest married us.
El sacerdot ens va casar.

wedding les noces

groom el nuvi
bride la núvia
newly wed casats de nou
wedding dress el vestit de núvia
church wedding el casament a l'església
civil wedding el casament civil
best man el millor home??
maid of honor la dama d'honor

her maiden name seu nom de soltera
honeymoon la lluna de mel
anniversary l'aniversari

adultery l'adulteri
affair afer, l'aventura (f)
mistress l'amant
lover l'amant
lady's man de la dama l'home
womanizer el faldiller, el corre-les-totes
divorce el divorci

Mary is cheating on me. She has a lover.
La Maria m''enganya. Ella té un amant.

She left me for a guitar player and called to say that she had found happiness.
Ella em va deixar per un guitarrista i em va trucar per dir-me que havia trobat la felicitat.


null