Exercicis auditius Insects - Continued
bug l'insecte, el papo

Stop bugging me!
Para de fer-me la guitza!

sting la picada
bite la mossegada

sting - stung picar - picatpiquer
bite - bit - bitten lmossegar - va mossegar - mossegat

The wasp stung me.
La vespa em va picar.

During the night, the spider spun a web.
Durant la nit, l'aranya van teixir la teranyina.

The spider caught a fly in its web.
L'aranya va atrapar una mosca a la teranyina.

slimy el llimac
slime el llim

wriggle retorçada

stink bug la xinxa

The stink bug gives off a foul odor when it feels threatened.
La xinx desprèn una pudor quan se sent amenaçada.

metamorphosis la metamorfosi

The caterpiller turned into a butterfly.
L'eruga es va transformar en una papallona.

parasite el paràsit
host l'hoste

Every creature deserves to feed. That includes parasites.
Cada creatura mereix d'alimentar-se. Això inclou els paràsits.

The larva burrowed into his skin.
La larva va entrar en la seva pell.

swarm l'eixam


swarm eixamar

bed bug l'insecte del llit
lice els polls

null