Exercicis auditius Car Travel
driver el conductor
to drive conduir, menar

Shut up and drive!
Calla i condueix

Let's take a short cut.
Prenguem una drecera.

Do a u-turn.
És un canvi de sentit.

Turn around.
Fes-te la volta.???

Turn left.
/
Turn to the left.

Gira a l'esquerra.

Go straight.
Segueix tot dret.

speed la velocitat

It's impossible to travel faster than the speed of light.
És impossible de viatjar més ràpid que la velocitat de la llum.

to accelerate
to speed up

Punch the accelerator!
/
Hit the gas
!
Prem l'accelerador

to slow down
alentir
to brake
frenar
to coast
??

Cars should be passed on the left.
Els automòbils s'han de passar per l'esquerra.

Pull over! I need to get out of the car.
Atura't! He de sortir del cotxe.

road rage ??

Argg, A car just cut me off. May they get a flat tire!
Ai, un cotxe m'ha tallat el pas. Que se'ls desboti una roda!

to park estacionar
parking

Let's park.
Estacionem.

Can you parallel park?
Es pot estacionar en paral·lel?

They towed away my car.
Se m'han endut el cotxe amb la grua.

My car broke down. I need a tow.
Se m'ha avariat el cotxe. Cal que em remolquin.

ticket la multa
fine la multa
to speed accelerar

He got a ticket for speeding.
Ell va rebre una multa per excés de velocitat.

She ran a red light.
Ella va passar un semàfor en llum vermella.

drunk driving el conduir ebri
DUI / (driving under the influence)

Don't drink and drive.
No beguis tot conduint.

road signs els senyals de trànsit

speed limit 35 mph
limitació la velocitat a 35 mph

Yield
Cediu el pas
Left turn prohibited
és prohibit de girar a l'esquerra

one way
sentit unic
merge
merge left
arrambeu-vos a l'esquerra
detour
el desviament

traffic
traffic el trànsit
traffic jam els embussos
rush hour l'hora punta

She's stuck in traffic.
Està atrapat en el trànsit.

I'm stuck in a trafic jam. I'll be late.
Estic atrapat en un embús. Arribaré tard.

right of way prioritat a dreta

The car on the right has the right of way.
El cotxe de la dreta té la prioritat.

collision col·lisió
crash l'accident
wreck desferra, despulla
to crash xocar
to collide - collided xocar - va xocar ; xocat
to wreck ???

Buckle up. You never know.
La cinta de seguretat. No se sap mai.

We were in a car accident, but everyone is ok.
Estàvem en un accident de cotxe, però tothom està bé.

She hit a parked car.
Va entrar en un cotxe estacionat.

He lost control of his car and crashed into a tree.
Va perdre el control del seu cotxe i es va estavellar contra un arbre.

A car ran into us at the intersection.
Un cotxe es va topar amb nosaltres en la intersecció.

Try not to run over the pedestrians.
Mira de no atropellar els pedestres.

It was a head-on collision. Both cars were totalled.
Era una col·lisió frontal. Tots dos cotxes es van engrunar.

He wrecked his brand new sports car trying to get away from the police.
Ell va destrossar el seu cotxe esportiu flamant nou tractant d'escapar-se de la policia.

to skid patinar
overpass

We skidded to a stop.
Vam fer un stop lliscant

bend el revolt
shoulder ???
median ???
ramp la rampa
overpass el pas a desnivell
fork la forquilla
round about el giratori

pavement el paviment
tar el quitrà
pot hole ???
bump esquena d'ase???
speed bump l'augment de velocitat???

to steer dirigir???

Try to steer around the pot holes.
Mira d'evitar els sots.

toll peatge
toll road l'autopista de peatge

Did you have to pay a toll?
Va haver de pagar un peatge?


null