Exercicis auditius Land Travel - Continued
bikes
cyclist el ciclista
bicycle lane
la via de bici
to pedal pedalar

I rode my bike to school.
Jo anava en bicicleta a l'escola.

We went for a bike ride.
Vam anar a fer una passejada amb bicicleta.

carpool el viatge compartit
to hitchhike autoestop

Can you give me a ride?
Em pot prendre?

Would you like to ride with us?
Vols venir amb nosaltres?

They hailed a taxi
Van cridar un taxi

Hitchhiking is illegal here.
L'autoestop és il·legal aquí.

public transpotation Mitjans de transport públics
rail station l'estació de tren
bus station l'estació d'autobusos
platform  la plataforma

Our train was 45 minutes late.
El nostre tren era en retard de 45 minuts.

Are you going to take the subway or the bus?
Agafes el metro o l'autobús?

Did you manage to catch the bus?
Vas poder agafar l'autobús?

I missed the bus.
Vaig mancar l'autobús.

I hope you make it to work on time.
Espero que has fet a temps a la feina.


null