Exercicis auditius Injuries
here
wound ferida (f)
injury lesió (f)
cut tall (m)
scratch esgarrapada (f)
scab crosta (f)
bruise blau (m), morat (m)
scar cicatriu (f)
blister butllofa (f)
pus pus (m)
injure ferir
to heal cicatritzar, sanar

The body can normally heal itself.
El cos sap normalment com restablir-se.

Don't worry. It's only a scratch.
No es preocupi. No és més que una rascada.

dressing embenatge (m)
gauze gasa (f)
bandage bena (f)
to bandage embenar

The nurse bandaged the wound.
La infermera embenà la ferida.

swollen inflat
inflammation inflamació (f)
bump bony (m)
to swell inflar-se
to inflame inflamar-se
to irritate irritar-se

The chemical irritated my skin.
Aquella substància m'irrità la pell.

fracture fractura (f)
sprain torçament (m)
dislocation dislocació
fracture a bone fracturar-se un os
break a bone

Jake broke his arm playing football.
Jake es va trencar el braç jugant a futbol.

How did you twist your ankle?
Com t'has torçat el turmell?

After dislocating his shoulder, he managed to pop it back in.
Després de dislocar-se el muscle, va aconseguir recol·locar-se'l.

handicapped minusvàlid (m)
cripple mutilat
artificial limb pròtesi (f)
prosthesis
to limp coixejar
clumsy graponer
graceful gràcil
to trip entrebancar-se
to stumble encepegar

She tripped on her untied shoelaces.
S'entrebancà amb els cordons de les seves sabates.

Chad stubbed his toe on the toilet.
Chad es donà un cop al peu amb el vàter.

He stumbled over a log and fell face down in the mud.
Encepegà amb un tronc i caigué de morros pel fang.

Expressions

While exploring the woods he stumbled upon a cave.
Mentre explorava el bosc es topà amb una cova.


null