Exercicis auditius Doctors & Hospitals
doctor's office el consultori del metge
waiting room la sala d'espera
patient el pacient
hypochondriac l'hipocondríac
doctor's appointment l'hora amb el metge
doctor

It's time to come in for a check up.
És hora que vinguis a fer-te unes proves completes

You need to get a physical.
Vostè ha de fer-se un examen físic.

I'd like to schedule an appointment.
M'agradaria de prendre cita.

When would you like to come in?
Per a quan vols venir?

The doctor is all booked this month.
El metge és tot reservat aquest mes.

Does he have any openings next month?
Té alguna possibilitats el mes que ve?

I need to cancel my appointment.
He d'anul·lar la meva cita.

The doctor took her vital signs.
El metge va prendre els seus signes vitals.

We need to run some tests.
Hem de fer algunes proves.

We need to draw some blood.
Li hem de prendre una mica de sang.

We need a stool sample. Could you put it in here?
Necessitem una mostra de femta. Podria posar-la aquí?

We're going to give you a shot now. Look the other way.
Li donarem una oportunitat ara. Miri cap a l'altre costat.

The doctor gave me a clean bill of health.
El metge va prendre els seus signes vitals

diagnosis el diagnòstic
prognosis
el pronòstic

The prognosis isn't that bad. You still have several years to live.
El pronòstic no és tan dolent. Vostè encara té uns quants anys de vida.

prescription la prescripció
over the counter damunt del taulell
to prescribe prescriure

I need to pick up a prescription at the pharmacy.
He de prendre una recepta a la farmàcia.

bed rest el repòs al llit
bedridden postrat en un llit

The doctor prescribed bed rest.
El metge ha prescrit repòs al llit.

Paralyzed and bedridden after the accident, his body wasted away.
Paralitzat i postrat al llit després de l'accident, el seu cos es va consumir.

to recover recuperar-se
to pull through s'en sortir

He suffers from digestive problems.
<u>Pateix</u> de problemes digestius.

Mary is finally off life support. I think she's going to pull through.
La Maria és <u>fora de perill</u>. Crec que tirarà endavant.

He has a chronic condition- high blood pressure.
Ell té una <u>malaltia crònica</u> - la pressió arterial alta.

hospital l'hospital
maternity ward sala de part
intensive care les cures intensives
surgery la cirurgia
anesthesia l'anestèsia
organ transplant el trasplantament d'òrgans
on duty en servei
to operate funcionar
to amputate amputar

I'm sorry but we're going to have to amputate your toes.
Em sap greu, però li haurem d'amputar els dits dels peus.

If you don't survive the surgery, would you like to donate your organs?
Si no sobreviu a la cirurgia, li agradaria de donar els seus òrgans?

She was seriously injured and admitted to the hospital. She's in critical condition.
Ella va resultar greument ferit i hospitalitzat. Ella està en estat crític.

Visiting hours are over.
Les hores de visita s'han acabat.

heart attack l'atac del cor, l'infart
stroke atac
clogged arteries obstrucció de les artèries

We're going to take an x-ray of your chest.
Ara prendrem una radiografia del seu pit.

fist aid la primera ajuda o primers socors ???
mouth to mouth boca a boca
CPR el CPR

When Laura fainted I gave her mouth to mouth. It was the first time our lips touched.
Quan la Laura es va desmaiar li vaig fer boca a boca. Era la primera vegada que els nostres llavis es van tocar.

He's not breathing. Call 911!
Ell no respira pas. Truqueu al 911!

conscious conscient

She passed out.
S'ha mort.

She finally came to.
Al final ha finat.


null