Exercicis auditius Music - Continued
instrument l'instrument
musician el músic
band director el director de la banda
choir director el director del cor

Do you play any instruments?
Toques algun instrument?

Strum the guitar.
Gratar la guitarra.

Pluck the string.
pinçar/polsar la corda.

Expressions

Play it by ear.
Tocar d'oïda.

concert el concert
gig l'actuació

Our band has a gig tonight at the bar.
La nostra banda té un concert anit al bar.

lyrics les lletres, les paraules
instrumental instrumental

It's an instrumental piece.
És una peça instrumental.

harmony harmonia
melody melodia
beat picar
rhythm ritme
tempo tempo

The drummer has a good sense of rhythm. He can keep time.
El baterista té un bon sentit del ritme. Pot mantenir el tempo.

scale l'escala

Play a scale.
Toca una escala.

Expressions

The speech struck a chord with me.
El discurs em va commoure.

pitch el to
perfect pitch el to perfecte
octave l'octava
tone deaf l'oïda musical

The opera singer has a vocal range of four octaves.
El cantant d'òpera té un rang vocal de quatre octaves.

She sung off pitch
.
/
She sings off key.

Ella canta fora de to

The instrument is in tune.
L'instrument està en sintonia.

She sang out of tune.
Ella cantava fora de to

You need to tune your guitar.
Has d'afinar la teva guitarra.

tune la melodia

He can't carry a tune.
Ell no pot portar una melodia.

interval l'interval
register el registre

Can you sing in a higher register?
Pots cantar en un registre més alt?

Sing a third below this note.
Canta una tercera per sota d'aquesta nota.

alto l'alt
soprano el/la soprano
tenor el tenor
base la base

key la tecla

a song in a minor key
una cançó en to menor

a symphony in a major key
una simfonia en to major

soloist
duet
trio
quartet
hum brunzit
whistle xiulet
compose compondre

recital el recital
composer el compositor

What kind of music do you listen to?
Quin tipus de música t'agrada escoltar?

opera l'òpera
classical clàssica
-concerto el concert
-overture l'obertura
-symphony la simfonia
musical el musical
pop el pop
rock el rock
heavy metal l'heavy metall
folk el folk
easy listening el easy listening
techno la tecno
dance la dance
reggae el reggae
country la country
jazz el jazz

If you listen to this music it will grow on you.
Si escoltes aquesta música <u>ucreixerà en</u> tu.

I really dig this music. (dig is slightly dated slang)
<u>Realment</>u m'agrada aquesta música.null