Exercicis auditius The House - Continued
cellar el celler
basement soterrani
guest room la cambra d'hostes
study l'estudi

We live in a three bedroom house.
Vivim en una casa de tres dormidors.

Make yourself at home.
Fes com a casa.

Guests, like fish, begin to smell after three days. - Benjamin Franklin
Hoste i peix menut, al cap de tres dies ja put - Benjamin Franklin

Staying at their place for a month was a little too much. We wore out our welcome.
Estar-se a casa seva un mes era una mica massa. Se'ns va acabar l'hospitalitat.

I was in the neighborhood and I thought I would stop by for a visit.
Passava pel barri i vaig pensar que us podia fer una visita.

upstairs el pis de dalt
downstairs la planta baixa

apartment l'apartament
condo / condominium el condomini
efficiency eficiència
studio
loft les golfes
penthouse l'àtic

roomate el company de pis
homebody la persona casolana
homeless les persones sense llar
furniture els mobles
furnished moblat
unfurnished sense moblar

I'm looking for a furnished apartment.
Cerco un apartament moblat.

entry hall el hall d'entrada
balcony el balcó

Ring the doorbell.
Pica el timbre.

Knock on the door.
El cop a la porta.

The police banged on the door.
La policia va picar a la porta.

Lock the door.
El pany de la porta.

Unlock the door.
Obrir la porta.

Close the door.
/
Shut the door.

Tancar la porta.

Slam the door.
Donar un cop de porta.

Turn the door knob.
Tomba el pom de la porta.

ajar

The door was wide open.
La porta estava oberta de bat a bat.


null