Exercicis auditius Pets - Continued
puppy

She is petting the cat.
Ella està acariciant el gat.

The puppy is licking my hand.
El cadell s'està llepant la mà.

Walk the dog.
Passejar el gos.

Keep the dog on a leash.
Mantingui el gos lligat amb una corretja.

The dog wagged its tail.
El gos va moure la cua.

She pricked up her ears.
Ella va parar l'orella.

kittens

Did you feed the dog?
Vas donar menjar al gos?

 

The dog was gnawing on the bone.
El gos estava rosegant l'os.

The kitten lapped up the milk.
El gatet llepava la llet.

The cat scratched me.
El gat em va esgarrapar.

The dog sniffed my leg.
El gos em va ensumar la cama.

The lady grooms her cat.
La senyora cura el seu gat.

 

Fetch the ball!
Agafa la pilota!

 
Expressions

You're barking up the wrong tree.
Vas errat de mig a mig.

Her bark is bigger than her bite.
Gos que lladra, no mossega.

Don't bite the hand that feeds you.
No mosseguis la mà que et dóna a menjar.

When his guard was down, the chihuahua turned on his master biting him in the foot.
Quan va abaixar la guàrdia, el txiuaua se'n va ensenyorir mossegant-li el peu.

spot la taca
to yelp cridar

The dog went to the bathroom on the carpet.
El gos va anar al bany damunt la catifa.

The dog relieved himself on the fire hydrant.
El gos s'alleuja a la boca d'incendis.

litter escombraries
stud semental
teat els mugrons

Puppies nurse about every two hours during their first week.
Els cadells mamen cada dues hores durant la seva primera setmana.

spayed esterilitzada
neutered castrat

null