Exercicis auditius Sea Travel - Continued
wake deixant (m)
stowaway el polissó
to sail navegar
to row remar

We set sail for the Caribbean.
Salpem per al Carib.

Is everyone on board?
Tothom és a bord?

Take the helm.
Agafa el timó.

They normally throw stowaways overboard.
Normalment tiren els polissons per la borda.

port el port
port of call  el port d'escala

Drop anchor.
Tirar l'àncora.

to moor amarrar

Pull up alongside the ship.
Tira cap amunt el costat del vaixell. ????

After we surrendered, the pirates moored their vessel to ours.
Després que es van rendir, el pirates amarraren llurs vaixell al llur.

ballast el llast
sea sick el mareig, la marejada - marejar (verb)
to sink - sunk s'enfonsen - enfonsat

We're sinking. Throw some ballast overboard.
Ens estem enfonsant. Llança una mica de llast per la borda.

Hard to port!
Dur al port! ????

Hard to starboard! Reverse engines.
Tot a estribord! Invertiu els motors.

All hands on deck!
Tothom al pont!

Attention. The admiral is on the bridge.
Atenció. L'almirall es troba al pont.

 


null