Exercicis auditius Skin
pore el porus
hair follicle el fol·licle pilós

mole la piga
freckle la piga
pigment el pigment
wrinkle l'arruga

complexion la pell
fair clar(a)
pale pàl·lid(a)
dark fosc(a)


sweat la suor
perspiration la transpiració
to sweat suar
to perspire transpirar

break out into a sweat
trencar a suar

itch la picor

to itch picar, pruir
to scratch esgarrinxar

My nose itches!
El nas em pica!

Expressions

You scratch my back and I'll scratch yours.
Tu em grates l'esquena i jo et rasca la teva.


to pinch pessigar

Pinch me. I think I'm dreaming.
Pessiga'm. Crec que estic somiant.

rash l'erupció
boil la cremor
wart la berruga
blemish la taca

acne l'acne
pimple el gra
blackhead el punt negre


null