Exercicis auditius Tools - Continued
handyman manetes, manual
do it yourself faci-ho vós mateix

He's a jack-of-all-trades, master of none.
Ell és un sap-les-totes, mestre en no-res

That tool will come in handy later.
Aquesta eina serà molt útil més endavant.

drill trepant
saw serra
hammer martell
screw caragol

Screw it in tighter.
Colla-ho.

Expressions

We're screwed.
Estem fotuts.

Drill a hole in the wall.
Perforar o fer un forat a la paret.

The nail is bent. Pull it out.
El clau es torç. Tira'l cap a fora.

The bolt is stripped.
El pern és fet malbé.

Let's paint the wall with a roller.
Ara pintarem la paret amb un corró.

We need to add another coat of paint.
Hem d'afegir una altra capa de pintura.

lubricant el lubricant
Expressions

You need to use some elbow grease.
Cal utilitzar una mica de greix del colze.

rag el drap
varnish el vernís
wood stain la taca de fusta

sand la sorra, l'arena

You need to sand the wood before applying the varnish.
Cal polir la fusta abans d'aplicar el vernís

Always sand in the direction of the grain. Otherwise you will scratch the wood which will be particularly noticeable after staining.
Sempre poliu en la direcció de la veta. Altrament, ratllareu la fusta que serà especialment notable després del tint.

bend corbar
fold plegar
flatten aplanar
straighten redreçar, adreçar

The replacement part easily snapped into place.
La peça de recanvi va anar fàcilment el seu lloc.

measure la mesura
dimensions les dimensions
length la llargada, la llargària
width l'ample, l'amplada, l'amplària
proportion la proporció

He measured the length of the wall with the tape measure.
Es va mesurar la llargada de la paret amb la cinta mètrica.

The cartoon characters look out of proportion with their big eyes and tiny bodies.
Els personatges de dibuixos animats es veuen fora de proporció amb els ulls grossos i cossos petits.


null