Exercicis auditius The Laundry
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
stain remover el llevataques
starch el midó, l'amidó

wring out  escórrer
bleach el blanquejador

Do the laundry.
Fer la bugada

You should wash the whites and darks separately.
Hauries de rentar els blancs i foscos separadament.

I need to do a wash.
Haig de fer una rentada. <br>

I'm going to do a load of laundry. Does anyone have any darks?
Ara posaré la roba a la rentadora. Algú té roba fosca?

photo by Keith Ewing - Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

The stain remover will get rid of that ketchup stain.
El llevataques treurà aquesta taca de quètxup.

Wring it out and hang it up to dry.
Escorre-la i penja-la perquè s'eixugui.

Hang the clothes out to dry.
Penja la roba per a eixugar-la.

Hang up your shirts in the closet.
Penjar les teves camises a l'armari.

Fold the clothes.
Plegar la roba.

iron la planxa
wrinkle l'arruga

Photo by Beverly Goodwin - Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
wrinkled arrugada
crease el plec, el séc
dry-cleaner la tintoreria

I need to iron your shirt. It's a bit wrinkled.
T'he de planxar la camisa. És una mica arrugada.

shrink - shrank - shrunk rebregar - rebregat
stretch out donar-se
fade descolorir
wear out desgastar-se

My shirt doesn't fit anymore. It shrank in the wash.
Aquesta camisa ja no em va bé. Es <u>va encongir</u> en la rentada.

Your underwear has shrunk.
La teva roba interior s'ha encongit.

The elastic in my socks is stretched out.
L'elàstic dels meus mitjons s'ha distès.

Your clothes are getting worn-out. The perfect excuse to go shopping!
Els teus vestits s'han completament desgastataconseguint <u>desgastat.</u> L'excusa perfecta per anar de compres!

inside out davant darrere
upside down al revés

Your shirt is on backwards and inside out!
Tens la camisa <u>al revés</u> i davant darrere!


null