Exercicis auditius Weather - Continued
flake
weather el temps
forecast la previsió meteorològica
hot calent
heat la calor
cold el fred
cold fred

How's the weather?
Com és el clima?

What's the weather like?
Quin temps fa?

It's really nice.
És realment agradable.

It's hot.
Fa calor.

It's cool.
És genial.

It's cold.
Fa fred.

What's the forecast?
Quin és el pronòstic?

There's a 20% chance of rain.
Hi ha 20% de probabilitats de pluja

heatwave

Onada de calor

temperature temperatura

What's the temperature?
Quina és la temperatura

It's 100 degrees in the shade.
és 100 graus a l'ombra

I'm cold.
Tinc fred

I'm hot.
Tinc calor

I'm burning up.
Estic cremant

heat stroke onada de calor

windy ventós
gust ràfega
gusty ..
breeze brisa, ventijol
breezy ventós
gale vendaval
windy

It's windy.
fa vent, venteja

The wind is blowing hard.
El vent bufa fort.

There's a light breeze.
Hi ha un vent lleuger.

 

sunny
sunny assolellat a la pluja
overcast encapotat
cloudy ennuvolat

It's sunny.
Fa sol.

The sun is shining.
El sol lluu.

precipitation precipitació
shower pluja, ruixat
to rain ploure
to shower Quan plou, diluvia Està plovent gats i gossos. un període de calma entre dues tempestes tempesta

It's raining really hard.
Plou de gana.

It's pouring rain.
/
It's pouring.

Quin ruixat!

When it rains, it pours.
Quan plou, quin diluvi!

It's raining cats and dogs.
Plou a bots i barrals. Plou a semalades

a lull between two storms
un període de calma entre dues tempestes

lightning
storm temporal (m), tempesta (f), tempestat (f)
hurricane huracà
torrential rain pluges torrencials

That was one hell of a storm.
Va ser una tempesta de mil dimonis.

It's thundering. Zeus must be angry.
Trona. Zeus deu ser aïrat.

fog boira rosada neu calamarsa
mist boira
humidity f. humitat
humid humit, humida (f)
moisture rellentor
dew rosada, ros, rou
snowy
snowneu
hail calamarsa, calabruix, pedra
sleet aiguaneu
blizzard torb
to snow nevar
to hail pedregar

to freeze gelar, glaçar
to melt fondre
to thaw
frost gelat, glaçat
frostbite congelació, conglaç

It's snowing.
Neva

It's going to freeze tonight.
Gelerà anit.

Thomas is shivering with cold.
El Tomàs tremola de fred.

to slip lliscar, relliscar, esvarar, llenegar
slippery lliscós, relliscós, esvaradís, llenegadís

The pedestrian slipped on the ice.
El pedestre va rellisca sobre el gel.


null