Test Modu Disease & Symptoms
influenze
flu virus / influenza virus
germ mikrop
bacteria bakteri
virus virüs

flu grip
cold soğuk
pneumonia zatürree
cancer kanser
tumor tümör
aids AİDS
chicken pox suçiçeği
food poisoning gıda zehirlenmesi
diabetes diyabet

My daughter came down with the chicken pox.
Kızım suçiçeği <U>indi.</u>

My sister got food poisoning when she ate at that restaurant.
Ablam o restoranda yediğinde gıda zehirlenmesi geçirdi.

contagious bulaşıcı
infection enfeksiyon
to transmit iletmek için
to infect bulaştırmak için

I don't want to catch a cold! *
Ben bir soğuk yakalamak için istemiyorum!

*'catch' is normally used with contagious illnesses like the flu and cold

Expressions

I'm feeling a little under the weather.
Hava biraz altında hissediyorum.

vaccine aşı
to vaccinate aşılama
immune system bağışıklık sistemi
immunity bağışıklık

Have you been vaccinated against the swine flu?
Domuz gribine karşı aşılanmış mı?

allergy alerji

Kyle is allergic to peanuts.
Kyle fıstık <U>alerjisi var.</u>

epidemic salgın

The flu epidemic of 1918 killed between 50 and 100 million people.
1918 grip salgını, 50 ve 100 milyon kişi arasında öldürüldü

Symptoms semptomlar
fever ateş
headache baş ağrısı
chills titreme
photo by smashmirrorcardboardface - (CC BY-ND 2.0)
to shiver titremeye
to sneeze hapşırmak

Have you ever sneezed three times in a row?
Eğer şimdiye kadar üç kez üst üste hapşırdı mı?

-bless you
çok yaşa

to cough öksürük için
cough öksürük
a fit of coughing öksürük bir uyum
runny nose toy
congestion tıkanıklık

my nose is stopped up
burnumu kadar durduruldu

sore throat boğaz ağrısı
dizziness baş dönmesi
vertigo baş dönmesi

I'm feeling kind of dizzy.
Biraz sersemlemiş hissediyorum


Paylaş