Test Modu Body II- Supplementary
organ organ
tissue doku
cell hücre

muscle kas
joint ortak
fat yağ
flesh et
cartilage kıkırdak
gland bez
brain
nerve sinir
spinal cord omurilik
mind zihin
Expressions

You're always on my mind.
Her zaman on my mind.

paralysis felç
to paralyze felç etmek

The spinal cord injury paralyzed him from the waist down.
Spinal kord yaralanması onu belden aşağısı felç oldu.

heart
spleen dalak
blood pressure kan basıncı
pulse nabız
heart rate kalp hızı
heartbeat kalp atışı
to bleed
kanamaya

I'm bleeding!
Kanama!

have high blood pressure
yüksek tansiyon

The nurse took his pulse and blood pressure.
Hemşire kan basıncı ve nabız sürmüştür..

breathing nefes alma
breath nefes
bronchial tubes bronş
to breathe in nefes
to inhale
to breathe out nefes almak
to exhale

Everyone breathe deeply. Breathe in.. Now breathe out..
Herkes derin bir nefes alın. In nefes alın. Şimdi nefes ..

out of breath
nefes nefese

hold your breath
nefesinizi tutun

mucous mukoza
phlegm
balgam <BR>
booger booger

clear the throat
boğazını temizlemek

voice ses
vocal cords ses telleri
hoarse boğuk
laryngitis larenjit

He has a deep voice
/
He has a low voice.

She has a high-pitched voice.
O tiz bir sesi var.

She has laryngitis. She strained her voice singing high Cs.
O larenjit vardır. O yüksek Cs şarkı sesiyle gergin.

I lost my voice.

Expressions

She has a frog in her throat.

bladder mesane
urine idrar
to urinate idrara çıkma
to pee işemek

Dentistry Diş hekimliği
molar öğütücü
braces parantezi

have a cavity filled
bir boşluğun doldurulması

grind your teeth
dişlerini gıcırdatmak

extract a tooth
DişiniziPaylaş