Từ vựng Tiếng Đức
die Bauernhoftiere
bò đực
đuôi
chân (loài vật)
móng
sừng
tiếng khịt mũi
lỗ mũi
con bò cái
tiếng bò rống
con bê
phân
đàn
con bò đực
con lừa
tiếng be be của lừa kêu
con dê
con dê non
con gà
con gà trống
tiếng gà gáy
con gà mái
tiếng gà cục tác
gà con
con heo / lợn
mõm heo (lợn)
ủn ỉn
con heo (lợn) nái
heo (lợn) con
kêu eng éc
con cừu
lông cừu
đàn cừu
cừu non
người chăn cừu
cây gậy
con ngựa
tiếng hí của ngựa
tiếng khụt khịt
ngựa đực
ngựa cái
ngựa non
móng ngựa
yên ngựa
bàn đạp (ở yên ngựa)
der Stier
die Stiere (plural)
der Schwanz
die Schwänze (plural)
das Bein
die Beine (plural)
der Huf
die Hufe (plural)
das Horn
die Hörner (plural)
schnauben
die Nüster
die Kuh
die Kühe (plural)
das Euter
die Euter (plural)
muhen
das Kalb
die Kälber (plural)
der Mist
die Herde
die Herden (plural)
der Ochse
die Ochsen (plural)
der Esel
die Esel (plural)
das Wiehern, das Schreien
die Ziege
die Ziegen (plural)
das Zicklein
das Huhn
die Hühner (plural)
der Hahn
die Hähne (plural)
krähen
die Henne
die Hennen (plural)
das Gackern
das Küken
die Küken (plural)
das Schwein
die Schweine (plural)
die Schnauze
die Schnauzen (plural)
das Grunzen
die Sau
die Sauen (plural)
das Ferkel
die Ferkel (plural)
das Quieken
das Schaf
die Schafe (plural)
die Wolle
die Wollen (plural)
die Schafherde
die Schafherden (plural)
das Lamm
die Lämmer (plural)
der Schäfer
der Schäferstab
die Schäferstäbe (plural)
das Pferd
die Pferde (plural)
wiehern
schnauben
der Hengst
die Hengste (plural)
die Stute
die Stuten (plural)
das Pony
die Ponys (plural)
das Hufeisen
die Hufeisen (plural)
der Sattel
die Sattel (plural)
der Steigbügel
die Steigbügel (plural)