Từ vựng Tiếng Đức
die Babys
das Baby
die Babys (plural)
die Windel
die Windeln (plural)
der Fötus
die Föten (plural)
die Sicherheitsnadel
die Sicherheitsnadeln (plural)
die Rassel
die Rasseln (plural)
der Schnuller
die Schnuller (plural)
die Babyflasche
die Babyflaschen (plural)
die Geburtsurkunde
die Geburtsurkunden (plural)
die Wiege
die Wiegen (plural)
das Kinderbett
die Kinderbetten (plural)
der Kinder-Sportwagen
die Kinder-Sportwagen (plural)
das Lätzchen
die Lätzchen (plural)
der Hochstuhl
die Hochstühle (plural)
der Kinderwagen
die Kinderwagen (plural)
der Kindersitz
die Kindersitze (plural)
trẻ sơ sinh
bỉm
thai nhi
ghim băng, kim tây
(cái) lúc lắc
núm vú giả
bình sữa
giấy khai sinh
cái nôi
giường cũi
xe đẩy (của trẻ em)
cái yếm
ghế bành
xe đẩy
ghế xe hơi