Từ vựng Tiếng Đức
die Reptilien u. die Amphibien
con cóc
con ếch
nòng nọc
rùa biển
mai
thằn lằn
kì nhông
rắn
rắn hổ mang
răng nanh
con cự đà
tắc kè hoa
cá sấu châu Mĩ
cá sấu châu Phi
khủng long
tiếng ếch kêu
die Kröte
die Kröten (plural)
der Frosch
die Frösche (plural)
die Kaulquappe
die Kaulquappen (plural)
die Schildkröte
die Schildkröten (plural)
der Panzer
die Panzer (plural)
die Eidechse
die Eidechsen (plural)
der Salamander
die Salamander (plural)
die Schlange
die Schlangen (plural)
die Kobra
die Kobras (plural)
der Giftzahn
die Giftzähne (plural)
der Leguan
die Leguane (plural)
das Chamäleon
die Chamäleons (plural)
der Alligator
die Alligatoren (plural)
das Krokodil
die Krokodile (plural)
der Dinosaurier
die Dinosaurier
das Quaken