Từ vựng Tiếng Đức
die Küche II
nồi
soong nhỏ có cán
bàn xẻng, dao bay
ấm đun nước
khuôn bánh muffin
dao
thớt
dụng cụ đánh trứng/ đánh kem
cán pin
bột nhào
bột mì
tạp dề
thuốc màu
bàn mài
rây lọc
đồ lọc
cúp đo lường
thìa đo lường
trà
tủ đựng đồ ăn
chưng hơi
der Topf ( ¨-e)
die Töpfe (plural)
die Bratpfanne (-n)
die Bratpfannen (plural)
der Spachtel
die Spatel (plural)
der Teekessel
die Teekessel (plural)
die Muffinbackform
das Messer
die Messer (plural)
das Schneidebrett, das Küchenbrett
die Schneidbretter, die Küchenbretter (plural)
der Schneebesen
die Schneebesen (plural)
das Nudelholz
die Nudelhölzer (plural)
der Teig
die Teige (plural)
das Mehl
die Mehle (plural)
die Schürze
die Schürzen (plural)
der Fleck
die Flecken (plural)
die Reibe
die Reiben (plural)
der Durchschlag
die Durchschläge (plural)
das Sieb
die Siebe (plural)
die Messbecher
die Messbecher (plural)
der Messlöffel
die Messlöffel (plural)
der Tee
die Tees (plural)
die Speisekammer
die Speisekammern (plural)
der Dampf