Từ vựng Tiếng Đức
die Pflanzen
cây
vò cây
thân cây
rễ cây
lá cây
cành cây
cành con
quả sồi
bông hoa
cây leo, cây bò
xương rồng
gai
dương xỉ
cây cọ, cây họ cau, dừa
lá cọ
cây thông
lá kim của cây thông
trái thông
cỏ
lá cỏ
cây hoa súng
cây sậy
cây tre
hoa hồng
cánh hoa
gai hoa hồng
cuống hoa, cọng hoa
nấm
der Baum
die Bäume (plural)
die Rinde
die Rinden (plural)
der Stamm
die Stämme (plural)
die Wurzel
die Wurzeln (plural)
das Blatt
die Blätter (plural)
der Ast
die Äste (plural)
der Zweig
die Zweige (plural)
die Eichel
die Eicheln (plural)
die Blume
die Blumen (plural)
die Weinrebe
die Weinreben (plural)
der Kaktus
die Kakteen (plural)
der Dorn
die Dornen (plural)
der Farn
die Farne (plural)
die Palme
die Palmen (plural)
der Palmwedel
die Palmwedel (plural)
der Tannenbaum
die Tannenbäume (plural)
die Tannennadel
die Tannennadeln (plural)
der Tannenzapfen
die Tannenzapfen (plural)
das Gras
die Gräser (plural)
der Grashalm
die Grashalme (plural)
die Seerose
die Seerosen (plural)
der Schilf
das Schilf (plural)
der Bambus
die Bambusy (plural)
die Rose
die Rosen (plural)
das Blütenblatt
die Blütenblätter (plural)
der Dorn
die Dornen (plural)
der Stengel
die Stiele (plural)
der Pilz
die Pilze (plural)