Từ vựng Tiếng Đức
die Medizin
die Spritze
die Spritzen (plural)
das Thermometer
die Thermometer (plural)
die Pille
die Pillen (plural)
die Tablette
die Tabletten (plural)
die Kapsel
die Kapseln (plural)
das Gift
die Gifte (plural)
das Pflaster
die Pflaster (plural)
der Verband
die Verbände (plural)
die Schlinge
die Schlingen (plural)
der Gips
die Gipse (plural)
der Krankenwagen
die Krankenwagen (plural)
die fahrbare Krankenbahre
die Krankenbahren (plural)
die Krankentrage
die Krankentragen (plural)
der Rollstuhl
die Rollstühle (plural)
die Krücken (pl)
die Krücke (plural)
der Stock
die Stöcke (plural)
das Röntgen, das Röntgenbild
die Röntgen (plural), die Röntgenbilder (plural)
der Tropf
die Tröpfe (plural)
der Arzt
die Ärzte (plural)
das Stethoskop
die Stethoskope (plural)
der Chirurg
die Chirurgen (plural)
das Skalpel
die Skalpelle (plural)
die Krankenschwester
die Krankenschwestern (plural), der Krankenpfleger(male), die Krankenpfleger
der Sanitäter
die Sanitäter (plural)
der Erste-Hilfe-Kasten
die Erste-Hilfe-Kästen (plural)
der Zahnarzt
die Zahnärzte (plural)
die Zahnprothese
die Zahnprothesen (plural)
der Psychologe
die Psychologen (plural)
die Brille
die Brillen (plural)
die Linse
die Linsen (plural)
die Sonnenbrille
die Sonnenbrillen (plural)
ống chích, ống tiêm
nhiệt kế
thuốc viên
viên nang
viên nhộng
chất độc
băng cá nhân
băng vải, băng thun
dây treo tay
bột, bó bột
xe cấp cứu, xe hồng thập tự
cái băng ca đẩy
cái cáng, cái băng ca
xe lăn
cây nạng
cây gậy, cây batoong
x quang
intravenous ( tiêm mạch)
bác sĩ ( nói chung)
ống nghe
phẫu thuật viên
dao mổ
y tá ( điều dưỡng)
nhân viên cứu hộ y khoa
bộ dụng cụ sơ cứu ( cấp cứu ban đầu)
nha sĩ
hàm răng giả
nhà tâm lý học
mắt kính
tròng kính
kính mát