Từ vựng Tiếng Anh
Fantasy
monster
ghost
witch
cackle
cauldron
witches' brew
wizard
wand
giant
dwarf
fairy
mermaid
genie
elf
werewolf
moan
mummy
dragon
potion
zombie
quái vật
ma
phù thủy
lải nhải
nồi to
phù thủy 'pha
wizard
đũa
khổng lồ
lùn
cổ tích
người cá
thần
yêu tinh
ma chó sói
kêu van
xác ướp
rồng