Từ vựng Tiếng Ý
Lo spazio
giải ngân hà
mặt trời
sao, ngôi sao
hành tinh
hệ mặt trời, thái dương hệ
quĩ đạo
http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt
hành tinh nhỏ, hình sao
sao chổi
trái đất
mặt trăng
miệng núi lửa
trạm không gian
tàu không gian, tàu vũ trụ
tên lửa
phi hành gia
người ngoài hành tinh
con người trái đất
sao sa, sao băng
đài thiên văn, đài quan trắc
kính viễn vọng
vệ tinh
robot, người máy
đĩa thu sóng vệ tinh
la galassia
il sole
la stella
il pianeta
il sistema solare
l'orbita
la zona degli asteroidi
l'asteroide
la cometa
la terra
la luna
il cratere
la stazione spaziale
l'astronave
il missile
l'astronauta
l'alieno
l'essere umano
la meteora
l´osservatorio
il telescopio
il satellite
il robot
il ricevitore satellitare