Từ vựng Tiếng Anh (UK)
Greetings
Your help in translating this page into Vietnamese would be greatly appreciated!
Hello , Hi Xin chào
Good morning Xin chào!
Good night Chúc ngủ ngon
Good-bye, bye Tạm biệt
See you soon Hẹn gặp lại
See you later Hẹn gặp lại sau
   
Please Xin vui lòng
Thank you Cảm ơn
You're welcome Không có chi
   
Excuse me Xin lỗi
Sorry Xin lỗi
Congratulations Xin chúc mừng
Good luck Chúc may mắn
   
Hey Này
  I'm fine.   
  fine   
  great   
How are you doing? Dạo này thế nào?
How's it going? Thế nào rồi