null
die Babys
das Baby
die Babys (plural)
die Windel
die Windeln (plural)
der Fötus
die Föten (plural)
die Sicherheitsnadel
die Sicherheitsnadeln (plural)
die Rassel
die Rasseln (plural)
der Schnuller
die Schnuller (plural)
die Babyflasche
die Babyflaschen (plural)
die Geburtsurkunde
die Geburtsurkunden (plural)
die Wiege
die Wiegen (plural)
das Kinderbett
die Kinderbetten (plural)
der Kinder-Sportwagen
die Kinder-Sportwagen (plural)
das Lätzchen
die Lätzchen (plural)
der Hochstuhl
die Hochstühle (plural)
der Kinderwagen
die Kinderwagen (plural)
der Kindersitz
die Kindersitze (plural)
เด็กอ่อน
ผ้าอ้อม
ลูกอ่อนในครรภ์
เข็มซ่อนปลาย
สั่น
จุกหลอก,ทำให้สงบ
ขวดนมทารก
สูติบัตร
ไกวเปล
เปล
รถเข็น
เอี๊ยม
เก้าอี้สูง
การถือ
ที่นั่งรถ