null
Babies
baby
diaper
fetus
safety pin
rattle
pacifier
baby bottle
birth certificate
cradle
crib
stroller
bib
high chair
carriage
car seat
เด็กอ่อน
ผ้าอ้อม
ลูกอ่อนในครรภ์
เข็มซ่อนปลาย
สั่น
จุกหลอก,ทำให้สงบ
ขวดนมทารก
สูติบัตร
ไกวเปล
เปล
รถเข็น
เอี๊ยม
เก้าอี้สูง
การถือ
ที่นั่งรถ