null
Babies
baby
nappy
fetus
safety pin
rattle
dummy
baby bottle
birth certificate
cradle
cot
push-chair
bib
high chair
pram
car seat
เด็กอ่อน
ผ้าอ้อม
ลูกอ่อนในครรภ์
เข็มซ่อนปลาย
สั่น
จุกหลอก,ทำให้สงบ
ขวดนมทารก
สูติบัตร
ไกวเปล
เปล
รถเข็น
เอี๊ยม
เก้าอี้สูง
การถือ
ที่นั่งรถ