كلمات برتغالى
o corpo
ذراع deraʕ/ m/ ذراعات deraʕat/ pl.f/
رجل regl/ f/ رجلين reglen/ pl.f/
باط baT/ m/ باطات baTat/ pl.f/
حلمة ħalama/ f/ حلمات ħalamat/ pl.f/
سرة sora/ f/ سرر sorar/ pl.f/
صدر sedr/ m/ صدور sodor/ pl.f/
بطن baTn/ f/ يطون buTon/ pl.f/
رست rest/ m/ معصم meʕSam/ /maʕSam/ m/ معاصم maʕaSem/ pl.f/
فخد faxd/ m/ فخاد fexad/ pl.f/
ركبة rukba/ f/ ركب rukab/ pl.f/
راس ras/ f/ روس rus/ pl.f/
رقبة raʔba/ f/ رقابي raʔabi/ pl.f/
إيد iyd/ f/ اديين edeen/ pl.f/
ابهام ebham/ m/
سبابة sababa/ f/
وسطى wosTa/ f/
خنصر xenSar/ m/
بنصر benSar/ m/
كف kaf/ m/ كفوف kofof/ pl.f/
صباع Sobaʕ/ m/ صوابع Sawabeʕ/ pl.f/
ضفر Dofr/ m/ ضوافر Dawafer/ pl.f/
عقلة صباع ʕoʔlet Sobaʕ/ f/ عقل الصوابع ʕoʔal el Sawabeʕ/ pl.f/
قدم ʔadam/ f/ رجلين reglen/ pl.f/
كعب kaʕb/ m/ كعوب koʕob/ pl.f/
بطن الرجل baTn el regl/ f/
صوابع الرجل Sawabeʕ el regl/ pl.f/ مشط الرجل meshT el regl/ pl.f/
ابهام القدم ebham el ʔadam/ m/ ابهام الرجل ebham el regl/ m/
انكل ankel/ m/
كتف ketf/ m/ كتاف ketaf/ pl.f/
كوع koʕ/ m/ كعان keʕan/ pl.f/
المؤخرة el moʔaxera/ singel and plural f/
اوتار الركبة ʔwtar el rokba/ pl.f/
السمانة el semana/ f/ سمانة الرجل semanet el regl/ f/
ردف redf/ m/ ارداف ardaf/ pl.f/
ضهر Dahr/ m/ ضهور Dohor/ pl.f/
اللوح el looħ/ m/ لوح الكتف looħ el ketf/ m/
o braço
a perna
a axila, o sovaco (popular)
o mamilo
o umbigo
o peito
a barriga, o abdômen
o pulso
a coxa
o joelho
a cabeça
o pescoço
a mão
o polegar, o dedão (popular)
o indicador
o dedo médio
o dedo anular, o dedo anelar
o dedo mínimo, o mindinho
a palma
o dedo (da mão)
a unha
a articulação dos dedos, a junta dos dedos (popular)
o pé
o calcanhar
peito do pé
parte de cima do pé
os dedos do pé
o dedão do pé
o tornozelo
o ombro
o cotovelo
a nádega, o glúteo
a parte posterior da coxa
coxa posterior, coxa dorsal
a panturrilha
a batata da perna
o traseiro, a bunda (popular), o bumbum (popular), as nádegas
as costas
(always plural)
a omoplata
a planta dos pés
quadril
osso do quadril