Vocabulari en Francès
Europe
el Regne Unit
Anglaterra
Escòcia
el País de Gal·les
Irlanda
França
Alemanya
Espanya
Portugal
Itàlia
Suïssa
Bèlgica
els Països Baixos
Àustria
Polònia
Romania
Rússia
Noruega
Suècia
Finlàndia
Dinamarca
Islàndia
els països nòrdics
Escandinàvia
República Txeca
Eslovàquia
Grècia
Turquia
Hongria
Albània
Bielorússia
Bòsnia i Hercegovina
Bulgària
Croàcia
Xipre
Estònia
Letònia
Lituània
els països bàltics
Luxemburg
Macedònia
Moldàvia
Montenegro
Sèrbia
Eslovènia
Ucraïna
Malta
Londres
París
Amsterdam
Berlín
Roma
Madrid
Barcelona
Hamburg
Varsòvia
Budapest
Bucarest
Moscou
Instanbul
el mar mediterrani
el mar bàltic
el mar del Nord
el mar Negre
Holanda
le Royaume-Uni
l'Angleterre
l'Ecosse
les Pays de Galles
l'Irlande
la France
l'Allemagne
l'Espagne
le Portugal
l'Italie
la Suisse
la Belgique
les Pays-Bas
l'Autriche
la Pologne
la Roumanie
la Russie
la Norvège
la Suède
la Finlande
le Danemark
l'Islande
les pays nordiques
la Scandinavie
la République tchèque
la Slovaquie
la Grèce
la Turquie
la Hongrie
l'Albanie
le Bélarus
la Bosnie-Herzégovine
la Bulgarie
la Croatie
le Chypre
l'Estonie
la Lettonie
la Lituanie
les pays baltes
Luxembourg
la Macédoine
la Moldavie
le Monténégro
la Serbie
la Slovénie
l'Ukraine
le Malte
Londres
Paris
Amsterdam
Berlin
Rome
Madrid
Barcelone
Hambourg
Varsovie
Budapest
Bucarest
Moscou
Istanbul
la mer Méditerranée
la mer Baltique
la mer du Nord
la mer Noire
la Hollande