كلمات برتغالى
a família
ام
اب
اخت
اخ
ابن
بنت
خالة. عمة
خال. عم
جد
جدة
ابن خال. ابن خالة. ابن عم. ابن عمة
بنت خال. بنت خالة. بنت عم. بنت عمة
ابو الجد. ابو الجدة
ام الجد. ام الجدة
بنت الاخ. بنت الاخت
ابن الاخ. ابن الأخت
حفيد
حفيدة
بنت الحفيد. بنت الحفيدة
جوز
حمة
حمى
سلف
سلفة
ابن الجوز. ابن المرات
بنت الجوز. بنت المرات
ابن ابن العم
مرات
اطفال
اخوات
اولياْء الامور
جوز الخالة. جوز العمة
مرات الخال. مرات العم
سلفة
سلف
a mãe
o pai
a irmã
o irmão
o filho
a filha
a tia
o tio
o avô
a avó
o primo
a prima
o bisavô
a bisavó
a sobrinha
o sobrinho
o neto
a neta
a bisneta
o marido
a sogra
o sogro
o cunhado
a cunhada
o genro
a nora
os primo(a) de segundo grau
a esposa
as crianças, os filhos
os irmãos
os pais
o tio
a tia
o cunhado
a cunhada