null
The Farm
ชาวไร่
ทำเป็นร่อง
เรือนกระจกสำหรับปลูกต้นไม้
ยุ้งฉาง
บ่อเก็บหญ้า
ทุ่งเลี้ยงสัตว์
หุ่นไล่กา
ไถ
สวนผลไม้
คอกสัตว์
คอก
รถไถ
รวมกัน
เคียว
เข่ง
ภาชนะตวงบาร์เรล
เกวียน
กองหญ้าแห้ง
ส้อมสำหรับโกยฟาง
ก้อนของหญ้าแห้ง
ลูกรอก
เครื่องสูบน้ำ
สีลม
ปากกา, คอกสัตว์
farmer
fields
furrow
greenhouse
barn
silo
pasture
chicken coop
scarecrow
plough
harness
orchard
stable
stall
tractor
combine
scythe
basket
barrel
cart
hay
hay stack
pitchfork
bale of hay
well
pulley
pump
windmill
pen, corral