مفردات الفرنسية
les animaux de la ferme
ثور
ذيل
ساق
حافر
قرن
ثقب الأنف
بقرة
ضرع
خوار
عجل
روث
قطيع
ثور
حمار
نهيق
معزة
جدي
دواجن
ديك
صياح الديك
دجاجة
قرقرة الدجاج
كتكوت - صوص
خنزير
خرطوم - خطم
صوت الخنزير
خنزيرة
صغير الخنزير
صرخة
خروف
صوف
قطيع غنم
حمل
راعي
عصا الراعي
حصان
صهيل
فحل الخيل
فرس
مهر
حذوة الحصان
سرج
ركاب السرج
le taureau
la queue
la patte
le sabot
la corne
l'ébrouement (m.)
s'ébrouer (verbe)
la vache
le pis
le meuglement
meugler (verbe)
le veau
la bouse
le troupeau
le bœuf
l'âne (m.)
l'ânesse (femelle)
le braiement
braire
la chèvre
le bouc (mâle)
le chevreau
la chevrette (femelle), le cabri (mâle)
les poulets (m.), la volaille
le coq
le cocorico
chanter
la poule
le gloussement
glousser (verbe), caqueter (verbe)
le poussin
le cochon
le groin
le grognement
grogner (verbe)
la truie
le porcelet
le cri
crier (verbe)
le mouton
la brebis (femelle)
la laine
le troupeau de moutons
l'agneau (m.)
le berger
la bergère (femme)
le baton de berger
le cheval
les chevaux
le hennissement
hennir (verbe)
l'étalon (m.)
la jument
le poulain
la pouliche (femelle)
le fer à cheval
la selle
l'étrier (m.)