دايره لغات زبان ژاپنی
家畜
گاو نر
دم
پا
سم
شاخ
سوراخ بینی
گاو
پستان
ما ما
گوساله
سرگين
گله
گاو نر
الاغ
بز
مرغ و خروس
خروس
قوقولی قوقو
مرغ
قد قد
جوجه
خوک
پوزه
خرخرکردن
ماده خوک
بچه خوک
جیغ کشیدن
گوسفند
پشم
گله گوسفندان
بره
چوپان
چوب دستی
اسب
شیهه اسب
اسب نر
مادیان
اسب پانی
نعل
زین
رکاب
雄牛
お うし<br>o ushi
しっぽ
shippo
(動物の)足
(どうぶつ)のあし<br>doubutsu no ashi

ひずめ<br>hizume
つの
tsuno
鼻孔
びこう<br>bikou
雌牛
めうし<br>meushi
乳房
ちぶさ<br>chibusa
モー
もー<br>mo-
子牛
こ うし<br>koushi

ふん<br>fun
群れ
むれ<br>mure
雄牛
おうし<br>oushi
ロバ
roba
ヤギ
やぎ<br>yagi

にわとり<br>niwatori
おんどり
ondori
コケコッコー
こけこっこー<br>kokekokko
めんどり
mendori
コッコッ
こっこっ<br>kokkokko
ひよこ
hiyoko
ブタ
ぶた<br>buta

はな<br>hana
ぶーぶー/ ブーブー
bu-bu-
雌豚
めすぶた<br>mesu buta
子豚
こぶた<br>ko buta
ロバ
ろば<br>roba

ひつじ<br>hitsuji
羊毛
ようもう<br>youmou
羊の群
ひつじのむれ<br>hitsuji no mure
子羊
こひつじ<br>kohitsuji
羊飼い
ひつじかい<br>hitsuji kai

つえ<br>tsue

うま<br>uma
ヒヒーン
ひひーん<br>hihi-n
雄馬
おすうま<br>osuuma
雌馬
めすうま<br>mesuuma
子馬
こうま<br>kouma
蹄鉄
ていてつ<br>teitetsu
鞍, サドル
くら,  さどる<br>kura, sadoru

あぶみ<br>abumi