Mandarijn (Chinees) woordenschat
农畜
de stier
de staart
de poot
de hoef
de hoorn
het gesnuif (noun)
de koe
de uier
boe (sound)
het kalf
de mest
de kudde
de os
de ezel
het gebalk (noun)
de geit
het lam, lammetje (often dimminutive)
de kippen
de haan
het gekraai (noun)
de kip, de hen, de hoen
het gekakel (noun)
het kuiken
het varken
de snuit
het geknor (noun)
de zeug
de big
het gekrijs (noun)
het schaap
de wol
de kudde schapen
het lam
de herder
de staf
het paard
het gehinnik (noun)
de hengst
de merrie
de pony
het hoefijzer
het zadel
de stijgbeugel
公牛
gōng niú
尾巴
wěi ba

tuǐ
蹄子
tí zi

jiǎo
鼻息
bí xī
母牛
mǔ niú
乳房
rǔ fáng
哞哞叫
mōu mōu jiào
乳牛, 牛犊, 小牛
rǔ niú / niú dú, xiǎo niú
牛粪
niú fèn
牛群
niú qún
公牛 \(阉割过)
gōng niú (yān gē guò )

驴叫
lǘ jiào
山羊
shān yáng
小山羊
xiǎo shān yáng

公鸡
gōng jī
打鸣
dǎ míng
母鸡
mǔ jī
咯咯*
gē gē
小鸡, 鸡崽
xiǎo jī, jī zǎi

zhū
猪鼻
zhū bí
呼噜*
hū lū
母猪
mǔ zhū
小猪, 猪崽
xiǎo zhū / zhū zǎi
尖叫
jiān jiào
绵羊
mián yáng
羊毛
yáng máo
羊群
yáng qún
羊羔
yáng gāo
牧羊人
mù yáng rén

zhàng

马鬃
mǎ zōng
种马
zhǒng mǎ
母马
mǔ mǎ
小马
xiǎo mǎ
马掌
mǎ zhǎng
马鞍
mǎ ān
马镫
mǎ dèng