مفردات الفرنسية
les jeux
le dé
les cartes (f.)
le valet
la reine
le roi
l'as (m.)
la couleur
le carreau
le trèfle
le cœur
le pique
le 10 de carreau
le valet de trèfle
la dame de carreau
le roi de cœur
l'as de pique (m.)
le jeu de cartes
le jeton de poker
le domino
le puzzle
la pièce du puzzle
les fléchettes (f.)
la fléchette
le mille
le jeu vidéo
la manette
le jeu de société
le pion
le jeu d'échecs
l'échiquier (m.)
les pièces d'échecs (f.)
le chevalier
la tour
la reine
le pion
le roi
le fou
le labyrinthe
يموت
بطاقات
جاك
الملكة
الملك
الآس
الدعاوى
الماس
النوادي
قلوب
بستوني في ورق اللعب
10 الماس
جاك الأندية
ملكة الماس
ملك القلوب
البستوني
أوراق اللعب
لعبة البوكر رقاقة
الدومينو
لغز
لغز قطعة
دارت المجلس
وثبة
عين الثور
لعبة فيديو
عصا التحكم
مجلس لعبة
لعبة قطعة
شطرنج
الشطرنج المجلس
قطع الشطرنج
فارس
مخادع
الملكة
رهن
الملك
أسقف
المتاهة