Từ vựng Tiếng Anh
Herbs

rau mùi
cây mê điệt
mùi tây
ngò thơm
húng tây
thì là
cilantro
rosemary
parsley
basil
thyme
dill