Từ vựng Tiếng Pháp
les herbes

rau mùi
cây mê điệt
mùi tây
ngò thơm
húng tây
thì là
la coriandre
le romarin
le persil
le basilic
le thym
l'aneth