Từ vựng Tiếng Đức
die Geschichte

der König (-e)
die Könige (plural)
das Zepter (-)
die Zepter (plural)
die Krone (-n)
die Kronen (plural)
der Thron (-e)
die Throne (plural)
die Königin (-nen)
die Königinnen (plural)
der Prinz (-en)
die Prinzen(plural)
die Prinzessin (-nen)
die Prinzessinnen (plural)
der Adelsmann ( ¨-er)
der Adelsmänner (plural)
der Bauer (-n)
die Bauern (plural)
die Burg (-en), das Schloss ( ¨-er)
die Burgen, das Schlösser
die Zugbrücke (-n)
die Zugbrücken (plural)
der Graben ( ¨-)
die Gräben (plural)
die Flagge (-n)
die Flaggen (plural)
die Fahnenstange (-n)
die Fahnenstangen (plural)
der Ritter (-)
die Ritter (plural)
das Visier (-e)
die Visiere (plural)
das Heft (-e)
die Hefte (plural)
das Schwert (-e)
die Schwerter (plural)
das Schild (-e)
die Schilde (plural)
der Page
die Pagen (plural)
die Rüstung
die Rüstungen (plural)
die Lanze
die Lanzen (plural)
der Hellebarde
die Hellebarden (plural)
der Henker
die Henker (plural)
die Palisade
die Palisaden (plural)
der Galgen
die Galgen (plural)
die Schlinge
die Schlingen (plural)
der Pirat
die Piraten (plural)
der Höhlenmensch
die Höhlenmenschen
der Knüppel
die Knüppel
der Bogen
die Bögen (plural)
der Pfeil
die Pfeile (plural)
der Köcher
die Köcher (plural)
der Sper
die Speere (plural)
die Schleuder
die Schleuder
vua
vương trượng
vương miện
ngai vàng
hoàng hậu
hoàng tử
công chúa
quý tộc
nông dân
lâu đài
cầu bắc qua hào vào lâu đài
hào
cờ
cột cờ
hiệp sĩ
mặt nạ
cán
gươm
cái khiên
áo giáp
cây thương, giáo
kích
tên đao phủ
cùm chân
giá treo cổ
cướp biển
người thương cổ
dùi cui
cung
tên
bao đựng cung tên
cái giáo
súng cao su