null
数字
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
200
1,000

10,000
100,000
1,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000,000
zero
jeden
dva
tri
štyri
päť
šesť
sedem
osem
deväť
desať
jedenásť
dvanásť
trinásť
štrnásť
pätnásť
šestnásť
sedemnásť
osemnásť
devätnásť
dvadsať
dvadsať jeden
dvadsať dva
dvadsať tri
dvadsať štyri
dvadsať päť
dvadsať šesť
dvadsať sedem
dvadsať osem
dvadsať deväť
tridsať
tridsať jeden
tridsať dva
tridsať tri
tridsať štyri
tridsať päť
tridsať šesť
tridsať sedem
tridsať osem
tridsať deväť
štyridsať
štyridsať jeden
štyridsať dva
štyridsať tri
štyridsať štyri
štyridsať päť
štyridsať šesť
štyridsať sedem
štyridsať osem
štyridsať deväť
päťdesiat
päťdesiat jeden
päťdesiat dva
päťdesiat tri
päťdesiat štyri
päťdesiat päť
päťdesiat šesť
päťdesiat sedem
päťdesiat osem
päťdesiat deväť
šesťdesiat
šesťdesiat jeden
šesťdesiat dva
šesťdesiat tri
šesťdesiat štyri
šesťdesiat päť
šesťdesiat šesť
šesťdesiat sedem
šesťdesiat osem
šesťdesiat deväť
sedemdesiat
sedemdesiat jeden
sedemdesiat dva
sedemdesiat tri
sedemdesiat štyri
sedemdesiat päť
sedemdesiat šesť
sedemdesiat sedem
sedemdesiat osem
sedemdesiat deväť
osemdesiat
osemdesiat jeden
osemdesiat dva
osemdesiat tri
osemdesiat štyri
osemdesiat päť
osemdesiat šesť
osemdesiat sedem
osemdesiat osem
osemdesiat deväť
deväťdesiat
deväťdesiat jeden
deväťdesiat dva
deväťdesiat tri
deväťdesiat štyri
deväťdesiat päť
deväťdesiat šesť
deväťdesiat sedem
deväťdesiat osem
deväťdesiat deväť
jedna sto, jedna hondert
jedna sto jeden, jedna hondert jeden, sto jeden, hondert jeden
jedna sto dva, jedna hondert dva, sto dva, hondert dva
dvesto, dvehonderter
jedna tišíc
desať tišíc
sto tišíc, hondert tišíctisíc
milión
miliarda
bilión

líng


èr

sānliùjiǔ

shí
十一
shí yī
十二
shí èr
十三
shí sān
十四
shí sì
十五
shí wǔ
十六
shí liù
十七
shí qī
十八
shí bā
十九
shí jiǔ
二十
èr shí
二十一
èr shí yī
二十二
èr shí èr
二十三
èr shí sān
二十四
èr shí sì
二十五
èr shí wǔ
二十六
èr shí liù
二十七
èr shí qī
二十八
èr shí bā
二十九
èr shí jiǔ
三十
sān shí
三十一
sān shí yī
三十二
sān shí èr
三十三
sān shí sān
三十四
sān shí sì
三十五
sān shí wǔ
三十六
sān shí liù
三十七
sān shí qī
三十八
sān shí bā
三十九
sān shí jiǔ
四十
sì shí
四十一
sì shí yī
四十二
sì shí èr
四十三
sì shí sān
四十四
sì shí sì
四十五
sì shí wǔ
四十六
sì shí liù
四十七
sì shí qī
四十八
sì shí bā
四十九
sì shí jiǔ
五十
wǔ shí
五十一
wǔ shí yī
五十二
wǔ shí èr
五十三
wǔ shí sān
五十四
wǔ shí sì
五十五
wǔ shí wǔ
五十六
wǔ shí liù
五十七
wǔ shí qī
五十八
wǔ shí bā
五十九
wǔ shí jiǔ
六十
liù shí
六十一
liù shí yī
六十二
liù shí èr
六十三
liù shí sān
六十四
liù shí sì
六十五
liù shí wǔ
六十六
liù shí liù
六十七
liù shí qī
六十八
liù shí bā
六十九
liù shí jiǔ
七十
qī shí
七十一
qī shí yī
七十二
qī shí èr
七十三
qī shí sān
七十四
qī shí sì
七十五
qī shí wǔ
七十六
qī shí liù
七十七
qī shí qī
七十八
qī shí bā
七十九
qī shí jiǔ
八十
bā shí
八十一
bā shí yī
八十二
bā shí èr
八十三
bā shí sān
八十四
bā shí sì
八十五
bā shí wǔ
八十六
bā shí liù
八十七
bā shí qī
八十八
bā shí bā
八十九
bā shí jiǔ
九十
jiǔ shí
九十一
jiǔ shí yī
九十二
jiǔ shí èr
九十三
jiǔ shí sān
九十四
jiǔ shí sì
九十五
jiǔ shí wǔ
九十六
jiǔ shí liù
九十七
jiǔ shí qī
九十八
jiǔ shí bā
九十九
jiǔ shí jiǔ
一百
yī bǎi
一百零一
yī bǎi líng yī
一百零二
yī bǎi líng èr
二百
èr bǎi
一千
yī qiān
一万
yī wàn
十万
shí wàn
一百万
yī bǎi wàn
十亿
shí yì
一万亿
yī wàn yì