Vocabulari en Anglès
The House
sostre
fumera, fumeral
àtic
obturador
garatge
camí d'entrada
vorera
vorada
carrer
teules
rajola
pati
estança,peça, cambra
sostre
paret
apartament, pis
vestíbul, passadís, corredor
canaló
roof
chimney
attic
shutter
garage
driveway
sidewalk
curb
street
shingle
tile
yard
room
ceiling
wall
floor
hall, hallway
gutter