دايره لغات زبان ژاپنی
植物
درخت
پوست
تنه
ریشه
برگ
شاخه
شاخه کوچک
میوه بلوط
گل
تاک
کاکتوس
نخل
برگ
درخت کاج
برگ سوزنی
کاج
چمن
نیلوفر آبی
نی
گل رز
گلبرگ
خار
ساقه

き<br>ki
樹皮
じゅひ<br>juhi

みき<br>miki

ね<br>ne

は<br>ha

えだ<br>eda
小枝
こえだ<br>koeda
ドングリ
doNguri

はな<br>hana

つる<br>tsuru
サボテン
saboteN
ヤシの木
やし の き<br>yashi no ki
ヤシの葉
やし の は<br>yashi no ha
松の木
まつのき<br>matsunoki
松葉
まつば<br>matsuba
松かさ, 松ぼっくり
まつかさ, まつぼっくり<br>matsukasa, matsubokkuri

くさ<br>kusa
睡蓮
すいれん<br>suireN
アシ
ashi
バラ
ばら<br>bara
花弁
はなびら<br>hanabira
とげ
toge

くき <br>kuki